Splash Design creëert, importeert en distribueert motorkleding, helmen en accessoires.

Algemene voorwaarden Splash Design B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SPLASH DESIGN B.V.

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Splash Design B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16085043 (hierna te noemen: “Splash Design”). Splash Design is bereikbaar via T: +31 (0)413 389 089, F: +31 (0)413 389 080 en E: [email protected].

In deze algemene voorwaarden worden de (rechts)personen en vennootschappen die een overeenkomst met Splash Design beogen en/of tot stand brengen aangeduid met ‘Afnemer’. 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

ARTIKEL 1 : TOEPASSELIJKHEID

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, die door Splash Design aan Afnemer worden verstrekt, op alle door/met Splash Design gesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen, alsmede op alle rechtshandelingen, leveringen en door Splash Design voor Afnemer verrichte werkzaamheden, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

  • Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Splash Design slechts indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele door Afnemer gehanteerde voorwaarden worden door Splash Design uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie daarvan in het kader van een specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige voorwaarden zal in geen geval met zich meebrengen dat die voorwaarden ook op andere transacties tussen Splash Design en Afnemer van toepassing (zullen) zijn.

 

  • Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet in de weg. Splash Design en Afnemer zullen in dat geval in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling.

 

ARTIKEL 2 : OFFERTE & TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1     Alle offertes geschieden vrijblijvend en kunnen door Splash Design worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 5 (zegge: vijf) werkdagen na kennisneming door Splash Design van de aanvaarding van het aanbod door Afnemer. In een offerte voorkomende fouten en niet uitsluitend tot Afnemer gerichte (algemene) informatie binden Splash Design niet en leiden niet tot aansprakelijkheid van Splash Design.

2.2     Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door één van de volgende gebeurtenissen:

  • Schriftelijke aanvaarding dan wel uitvoering zijdens Splash Design van een door Afnemer (mondeling) geplaatste bestelling;
  • Onvoorwaardelijke aanvaarding door Afnemer van een offerte van Splash Design;
  • Ondertekening van een overeenkomst namens Splash Design en door of namens Afnemer.

2.3      Uitsluitend de hiervoor in artikel 2.2 bedoelde schriftelijke aanvaarding of door beide partijen ondertekende overeenkomst, respectievelijk de offerte van Splash Design worden geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.4      Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Splash Design schriftelijk zijn aanvaard dan wel doordat de bestelling door Splash Design overeenkomstig de wijzigingen en/of aanvullingen worden uitgevoerd.

2.5      Afnemer is na de aanvaarding onherroepelijk aan de overeenkomst gebonden.

2.6      Alle prijzen in de catalogus zijn adviesverkoopprijzen inclusief btw in euro en zijn geldig vanaf 1 januari 2018. Alle voor 1 januari 2018 genoemde prijzen komen hiermee te vervallen. Het is Afnemer in beginsel toegestaan af te wijken van voormelde adviesprijzen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.7      Indien zaken worden bezorgd, brengt Splash Design aan Afnemer als volgt bezorgkosten in rekening:

2.8     Is aan de Afnemer een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

2.9     Het is Splash Design toegestaan te allen tijde algemene kortingsacties zonder opgaaf van reden stop te zetten. Individueel verstrekte kortingen aan Afnemer zijn geldig voor 30 (zegge: dertig) dagen en worden steeds van rechtswege met 30 (zegge: dertig) dagen verlengd, tenzij Splash Design voorafgaand aan een volgende verlenging aan Afnemer meldt dat geen verlenging zal plaatsvinden.

 

ARTIKEL 3 : LEVERING EN RISICO-OVERGANG

3.1     Na acceptatie van een bestelling van Afnemer zal Splash Design de producten leveren conform de geaccepteerde bestelling. Splash Design is bevoegd in termijnen te leveren.

3.2     Levering vindt plaats op het door Afnemer opgegeven adres. Afnemer is verplicht de gekochte producten af te nemen en dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor de levering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Risico-overgang heeft plaats op het moment dat Splash Design de producten bij het door Afnemer opgegeven adres ter aflevering aanbiedt, ook indien Afnemer deze om welke reden dan ook niet afneemt. Alle door Splash Design in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag komen voor rekening van Afnemer.

3.3     Indien en voor zover Afnemer de producten afhaalt op de productielocatie van Splash Design, heeft risico-overgang plaats op het moment van het verlaten van de producten van de productielocatie van Splash Design.

3.4     Het overeengekomen of opgegeven moment van levering door Splash Design is louter indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Enkele overschrijding van de levertijd levert daarom geen verzuim dan wel schadeplichtigheid op aan de zijde van Splash Design. Splash Design zal Afnemer informeren over de daadwerkelijke leveringsdatum wanneer deze door Splash Design is vastgesteld. Indien Splash Design de bestelling in termijnen uitlevert, zal Splash Design Afnemer informeren over de leveringsdatum van elk van de termijnen. 

3.5     In geval van vertraging in de levering ten opzichte van de in het vorige lid bedoelde vastgestelde leveringsdatum, zal Splash Design Afnemer hierover informeren. De overeenkomst kan wegens overschrijding van de levertijd niet door Afnemer worden vernietigd of ontbonden, tenzij Splash Design niet alsnog levert binnen een na afloop van de levertijd schriftelijk door Afnemer aangezegde finale leveringsdatum, behoudens het geval waarin sprake is van overmacht. 

3.6     Splash Design is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Splash Design, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Splash Design kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door Splash Design ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. Splash Design kan zich ook op overmacht beroepen als de betreffende omstandigheid is ingetreden nadat Splash Design had moeten leveren.

3.7     Een samengestelde prijsopgave verplicht Splash Design niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

3.8     Indien Splash Design gegevens behoeft van Afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Afnemer deze aan Splash Design ter beschikking heeft gesteld.

3.9     Het is Afnemer niet toegestaan producten afkomstig van Splash Design te (weder)verkopen op online platforms van derden, waaronder doch niet beperkt tot, E-Bay, Amazon, Marktplaats en Kapaaza.

 

ARTIKEL 4 : INSPECTIE EN KLACHTEN

4.1     Afnemer is gehouden de door Splash Design geleverde producten bij levering te controleren. Klachten met betrekking tot gebreken aangaande de geleverde producten dienen door Afnemer uiterlijk binnen 24 (zegge: vierentwintig) uur na ontvangst van de producten schriftelijk te worden ingediend bij Splash Design, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt de producten te hebben aanvaard.

4.2     Indien een klacht door Splash Design als gegrond wordt beschouwd en Splash Design verantwoordelijk is voor de non-conformiteit of schade aan de producten, zal Splash Design naar eigen keuze hetzij de geleverde producten vervangen, hetzij de door Afnemer betaalde koopprijs (gedeeltelijk) crediteren en daarbij de geleverde producten terugnemen. Splash Design zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben jegens Afnemer met betrekking tot non-conforme producten dan in de vorige zin weergegeven.

4.3     Splash Design is gerechtigd een eigen onderzoek naar de aard, omvang en oorzaak van een gestelde tekortkoming te doen, in welk geval Afnemer gehouden is daaraan alle medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Afnemer ter zake van de gestelde tekortkomingen geen aanspraken jegens Splash Design geldend zal kunnen maken.

4.4     Het indienen van een klacht ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichting als bedoeld in artikel 5.

4.5     Geringe afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame.

 

ARTIKEL 5 : BETALINGEN

5.1     Splash Design zal Afnemer ter zake van de levering van producten schriftelijk, per e-mail of per brief, een gespecificeerde factuur toezenden op de datum van levering of daarna. Afnemer zal facturen betalen binnen 10 (zegge: tien) dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Betaling zal te allen tijde plaatsvinden zonder enige korting, verrekening of opschorting door Afnemer uit welke hoofde dan ook.

5.2     Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats in Euro.

5.3     Splash Design is te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of van Afnemer te verlangen dat ten genoegen van Splash Design voor de aan Splash Design verschuldigde prijs zekerheid wordt gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Indien Splash Design gegronde vrees heeft dat Afnemer niet aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen en Afnemer weigert om (aanvullende) zekerheid te verstrekken, is Splash Design gerechtigd om de uitvoering van de bestelling op te schorten, zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten. Splash Design is eveneens gerechtigd een bestellimiet te hanteren.

5.4     Bij niet (tijdige) betaling van enig aan Splash Design verschuldigd bedrag, is Afnemer door enkel verloop van de geldende betalingstermijn van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of in gebreke stelling is vereist, in verzuim en is Splash Design gerechtigd het achterstallige bedrag te verhogen met een vertragingsrente van 2 % per maand en de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, gerekend vanaf de factuurdatum tot aan het tijdstip van algehele voldoening. Voor de berekening van de rente wordt het achterstallige bedrag telkens na afloop van een maand vermeerderd met de over die periode verschuldigde rente.

5.5     Indien Afnemer een factuur niet op de vervaldag betaalt, is Splash Design gerechtigd om iedere verdere levering van producten te weigeren totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.

5.6     Alle ontvangen betalingen worden eerst afgeboekt op de openstaande rente en (buitengerechtelijke) kosten en pas daarna op de oudst openstaande factuur voor geleverde producten.

5.7     Splash Design is te allen tijde bevoegd haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk te verrekenen met elke vordering die Splash Design op enig tijdstip al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling, op de Afnemer heeft of zal verkrijgen. 

5.8     In geval Afnemer in verzuim verkeert kan Splash Design aanspraken maken op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15 % van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro) voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

 

ARTIKEL 6 : GARANTIES & AANSPRAKELIJKHEID

6.1     Splash Design garandeert dat de geleverde producten geen ernstige gebreken bevatten op het moment van levering. Splash Design verstrekt geen andere, impliciete of expliciete, garantie met betrekking tot de producten.

6.2     Indien de geleverde producten niet voldoen aan de in artikel 6.1 genoemde garantie, zal Afnemer de producten binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan retourneren, danwel indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Afnemer, naar keuze van Splash Design, vervangen of zorgdragen voor herstel. Voor verkeerd bestelde of geleverde producten geldt dat deze enkel retour kunnen worden gezonden indien van de verkeerde bestelling of levering binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan door Afnemer aan Splash Design per e-mail melding wordt gemaakt en Splash Design schriftelijk akkoord heeft gegeven voor de retourzending. Retourzendingen, zowel ten aanzien van de in artikel 6.1 genoemde garantie als verkeerde bestellingen of leveringen kunnen enkel plaatsvinden indien (i) deze zijn ingediend via web/RMA en (ii) indien deze franco retour zijn gezonden. Retournering geschiedt op kosten van en voor risico van Afnemer.

6.3     De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Splash Design, Afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6.4     Indien de door Splash Design verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt. 

6.5     Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor Splash Design krachtens dit artikel aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien deze wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan 6 (zegge: zes) maanden vanaf de dag waarop de overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

6.6     Splash Design is niet aansprakelijk voor enigerlei (in)directe schade van Afnemer, waaronder uitdrukkelijk begrepen doch niet beperkt tot bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, letselschade, alle andere vormen van vermogensschade alsmede alle mogelijke aanspraken van derden, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Splash Design.

6.7     Splash Design is louter aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de verzekering van Afnemer. Indien en voor zover Afnemer enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Splash Design te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

6.8     De aansprakelijkheid van Splash Design is in alle gevallen beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde producten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt of, indien de schade is gedekt door enige verzekering van Splash Design, tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval daadwerkelijk door de betreffende verzekeraar aan Splash Design wordt uitgekeerd.

6.9      Afnemer dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 (zegge: twee) weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Splash Design te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval vervalt iedere aanspraak van Afnemer jegens Splash Design, behalve die welke uitdrukkelijk door Splash Design is aanvaard, door het enkele verloop van 12 (zegge: twaalf) maanden na het ontstaan daarvan.

6.10   Afnemer vrijwaart Splash Design voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien Afnemer aan Splash Design, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en andere defecten.

 

ARTIKEL 7 : ANNULERING, OPSCHORTING & ONTBINDING

7.1      Splash Design is gerechtigd om, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige vergoeding van schade of garantie gehouden zal zijn, indien Afnemer enige verplichting uit de met Splash Design gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt alsmede indien ernstige twijfel bestaat of Afnemer in staat is aan haar contractuele verplichtingen jegens Splash Design te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, ontbinding of liquidatie van Afnemer.

7.2      Het is Afnemer niet toegestaan afgenomen producten te ruilen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

7.3      Hetgeen bepaald is in deze algemene voorwaarden blijft onverkort van toepassing in geval van ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

7.4      Ten aanzien van backorder-leveringen geldt dat deze franco plaatsvinden bij een gezamenlijke leveringswaarde van € 180,00 exclusief BTW. Bij een lager bedrag wordt niet automatisch geleverd. Er wordt dan gewacht op de eerstvolgende bestelling.

7.5      Het is Splash Design te allen tijde toegestaan leveringen, zowel uit voorraad als uit backorder, te annuleren.

 

ARTIKEL 8 : EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1     Alle door Splash Design geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Splash Design totdat de Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Splash Design gesloten overeenkomsten is nagekomen.

8.2     De Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Splash Design zo snel als redelijkerwijs van haar verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.4     De Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

8.5     Door Splash Design geleverde zaken, die krachtens het onder artikel 8.1 bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

8.6     Voor het geval dat Splash Design zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke toestemming aan Splash Design of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Splash Design zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

 

ARTIKEL 9 : RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1     Splash Design is rechthebbende van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door Splash Design gemaakte en nog te maken materialen, waaronder, doch niet uitsluitend alle door Splash Design aangeboden producten, met uitzondering van producten die Splash Design distribueert (hierna: “de Materialen”). Splash Design verleent aan Afnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de Materialen te gebruiken, enkel met als doel de verkoop van bij Splash Design afgenomen en nog af te nemen producten te bevorderen. Het is Afnemer niet toegestaan wijzigingen in de Materialen aan te brengen, waaronder ook begrepen vertalingen van de Materialen.   

9.2     Afnemer is te allen tijde gehouden de door Splash Design beschikbaar gestelde Materialen op eerste verzoek van Splash Design te retourneren. Het in artikel 9.1 bedoelde recht tot gebruik van de Materialen eindigt in ieder geval van rechtswege op de eerste dag na het verstrijken van zes maanden na de laatste bestelling voor producten van Splash Design door Afnemer, zonder dat een nieuwe bestelling voor deze producten is geplaatst.

 

ARTIKEL 10 : GEHEIMHOUDING

10.1    Afnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van Splash Design of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Splash Design is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In ieder geval wordt de volgende informatie als vertrouwelijk beschouwd: advies verkoopprijzen, de hoogte van met een Afnemer bedongen korting alsmede de hoeveelheid voorraad van Splash Design.

10.2    Indien Afnemer de verplichtingen uit hoofde van artikel 10.1 niet of niet behoorlijk nakomt, en 14 (zegge: veertien) dagen na hiertoe in gebreke te zijn gesteld door Splash Design, nog steeds tekort schiet in de nakoming van voormelde verplichtingen, zal Afnemer – zonder dat daarvoor aankondiging of ingebrekestelling is vereist – aan Splash Design een direct opeisbare boete verbeuren van € 4.000,00 voor elke overtreding en van € 1.500,00 voor elke dag dat die overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, een en ander onverminderd het recht van Splash Design om naast de boete de daadwerkelijk als gevolg van het niet nakomen geleden schade op Afnemer te verhalen en/of nakoming van de overeenkomst te vorderen.

10.3    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Splash Design gehouden is vertrouwelijke informatie van Afnemer aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Splash Design zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Splash Design niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

ARTIKEL 11 : VERBOD OVERNAME PERSONEEL EN GEDETACHEERDEN

11.1    Het is Afnemer, gedurende de looptijd van de overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan niet toegestaan om medewerkers van Splash Design die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.

11.2   Het is Afnemer in geval van detachering niet toegestaan deze gedetacheerde perso(o)n(en) gedurende de looptijd van de detachering tot één jaar direct na het einde van de detachering in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.

11.3   Afnemer verbeurt een onmiddellijk opeisbare boete ten belope van 3 (zegge: drie) bruto jaarsalarissen van de desbetreffende medewerker dan wel gedetacheerde bij overtreding van de in lid 1 en 2 genoemde verplichting, onverminderd het recht van Splash Design schade te vorderen op grond van de wet.

 

ARTIKEL 12 : RECHTSKEUZE EN GESCHILLEN

12.1    Op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en werkzaamheden verricht door Splash Design voor Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2   Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding of als gevolg van de overeenkomst en/of deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechtbank in het arrondissement van de plaats waar Splash Design is gevestigd.