Algemene voorwaarden


Op deze Splash Design site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op deze internetsite, alsmede op andere sites van Splash Design Nederland b.v.("Splash Design Design") zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Splash Design heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden de Splash Design site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Splash Design staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Splash Design aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Splash Design wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Splash Design garandeert evenmin dat de Splash Design sites foutloos of ononderbroken functioneren. Op de Splash Design sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Splash Design niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Splash Design wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Splash Design, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Splash Design Site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Splash Design sites. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Splash Design, de inhoud van de Splash Design Design sites over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Splash Design en haar groepsvennootschappen. Op de Splash Design website en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.